Jak probíhá kolaudace

Veškeré stavby na území České republiky podléhají stavebnímu povolení a kolaudaci. Kolaudaci provádí stavební úřad a je při ní posuzováno, zda stavba byla postavena v souladu s územním a stavebním povolením. O zahájení kolaudačního řízení může požádat stavebník nebo budoucí uživatel stavby. Ten ale musí předložit stavebnímu úřadu písemnou smlouvu se stavebníkem či stavební firmou o užívání postaveného objektu. Žádost o kolaudační řízení se podává v písemné formě a musí obsahovat jméno, identifikaci stavby, předpokládané datum dokončení stavby a datum kompletního uklizení staveniště. Stavební úřad by měl oznámit termín zahájení kolaudačního řízení minimálně 7 dní předem.

Průběh řízení

Kolaudačního řízení se účastní stavebník, uživatel stavby, vlastník stavby a vlastník pozemku. Pokud je to nutné, může být přizván i projektant. Ke kolaudačnímu řízení je třeba připravit projektovou dokumentaci, geometrický plán zaměření stavby, doklady o provedení zkoušek kanalizace, vodovodu, revizní zprávu elektroinstalace včetně přípojky, doklad o nezávadné likvidaci odpadů a revizní zprávu o stavu komínu. Někdy může být vyžadován doklad o měření radonu. Během kolaudačního řízení stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena podle územního rozhodnutí a podle dokumentace stavebního povolení. Další část prověřování stavby při kolaudaci se soustřeďuje na to, zda objektem nejsou ohroženy veřejné zájmy z hlediska ochrany osob a životního prostředí.

Pokud stavební úřad zjistí během kolaudačního řízení nedostatky nebo pokud nejsou splněny podmínky dané územním a stavebním rozhodnutím, tak je kolaudační řízení přerušeno a je stanovena lhůta, dokdy musí být závady odstraněny. V případě, že se jedná pouze o drobné závady, které neohrožují zdraví osob a nijak nebrání bezproblémovému užívání objektu, je nakonec kolaudační rozhodnutí vydáno, ale s dodatkem o termínu jejich odstranění zjištěných závad.

Kolaudační rozhodnutí

Stavební úřad vydáním kolaudačního rozhodnutí povoluje užívání stavby. Má to ale malý háček. Stavba se smí používat pouze k účelu, který je specifikován v kolaudačním rozhodnutí a nelze objekt využívat dříve, než kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, což trvá 15 dní.

Pokud by se v budoucnosti uvažovalo o změně účelu užití stavby než k jakému byla vybudována, je třeba požádat stavební úřad o další řízení, které se nazývá řízení o změně užívání stavby.