Stavební dozor

- je odborný dozor nad prováděním staveb, která je vykonávána svépomocí.
- odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby

Nabízíme:

  • sledování způsobu a postupu provádění stavby včetně fotodokumentace
  • kontrolu použití použitých materiálů a výrobků
  • vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu stavby