Stavební ohlášení

V tomto článku se dozvíte za jakých podmínek postačí jen ohlášení stavby a kdy je již zapotřebí stavební povolení. Podíváme se i jaké doklady si máte připravit nebo jaké postavení mají při stavbě vaši sousedé.

Ohlášení stavby budeme potřebovat, pokud stavíme rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, musí stát v zastavěném území a neprovádí se nová infrastruktura.

Dokumenty k ohlášení

Ohlášení samo o sobě vypadá jednoduše, ale přesto je potřeba předložit řadu dokumentů. Pro vás jako budoucího stavebníka je nejlepší, pokud si na příslušný stavební úřad zajdete a zjistíte si, jaké dokumenty po vás budou vyžadovat. Některé stavební úřady mají již předem připravené formuláře. Na stavbu si zajistěte odborný stavební dozor. Dále budete muset předložit projektovou dokumentaci ve stejném rozsahu jako ke stavebnímu povolení.

Neprobíhá správní řízení.

Kolaudace neprobíhá, stačí oznámení stavebnímu úřadu, o záměru začít dokončenou stavbu užívat a ten přijde stavbu zkontrolovat, zda je vše dle projektové dokumentace. Pokud by stavební úřad zjistil, že nejsou splněny podmínky pro užívání stavby, může ji zakázat. Oznámení je potřeba doručit alespoň 30 dní předem.

Za ohlášení nic neplatíte, lhůta na vyřízení od stavebního úřadu je 30 dní.Pokud se stavební úřad do 40 dnů vyjádří, že s něčím v přiložené dokumentaci nesouhlasí, je nutné doložit další dokumentaci.

  • Platnost písemného souhlasu je 12 měsíců ode dne následujícího po dni, kdy byl stavebníkovi tento souhlas doručen.
  • Pokud stavební úřad písemný souhlas nevydal a ani provedení stavby nezakázal, platí souhlas mlčky a to 12 měsíců ode dne následujícího po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení stavby stavebnímu úřadu.
  • V obou případech nepozbývá 12 měsíční lhůta platnosti, pokud v této lhůtě bylo započato s ohlášenou stavbou.

Přílohy k ohlášení

  • Doklad prokazující vlastnictví pozemku či stavbě v případě rekonstrukce, pokud se toto nedá ověřit v katastru nemovitostí.
  • Geodetickou zprávu o zaměření stavby na vašem pozemku, tzn, kde bude dům na pozemku umístěn. Toto umístění je zapsáno v územním plánu.
  • Doklad o radonovém průzkumu pozemku, pokud ten je stavebním úřadem vyžadován, v případě většího průniku radonu doporučení od firmy ke stavbě základové desky.
  • Pokud za Vás vyřizuje stavební ohlášení zástupce, je vyžadována plná moc.
  • Adresy a seznam vlastníku sousedních staveb či pozemků, které jsou dotčeny neboli sousedí s vaším stavebním pozemkem.
  • Doklad o tom, že jste vlastníky sousedních pozemků a staveb informovali o svém záměru začít stavět. Nejlepší je doklad poslat doručenkou, tím máte doloženo, že jste sousedy informovali.
  • Na stavbu, kterou budete provádět svépomocí, budete potřebovat písemné vyjádření osoby která je odborně způsobilá k řízení stavby.

Při stavebním dozoru při stavbě doložit doklad o odborné způsobilosti osoby, která bude dozor provádět.
Plán / stačí přibližný/ o harmonogramu stavby.
Projektová dokumentace v jednom vyhotovení.
Uzemní plán, u určitých druhů staveb územní souhlas.
Stanoviska dotčených orgánů závazná, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto úřady hájí, vaši stavbou dotčeny, Např. památkový úřad nebo pokud chcete stavět či renovovat v chráněné krajinné oblasti.
Stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury /dopravní a technické /, na které se bude stavba napojovat. Tj. vlastníků sítě elektrické, vodovodní, plynové….