Stavební povolení

Stavební povolení budeme potřebovat, pokud rozměry stavby převyšují již zmíněné stavby na ohlášení.
Jsou to přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde se již zasahuje do nosných konstrukcí stavby, a dále domy.
Dům, na který je potřeba stavební povolení, již musí stavět stavební firma.
Projektová dokumentace se přikládá jako u ohlášení stavby. Žádost o stavební povolení pro stavbu získáte na příslušném stavebním úřadě.

Správní řízené se provádí.

V případě kolaudace je třeba úřad písemně požádat o kolaudační rozhodnutí. Užívání nezkolaudované stavby je přestupkem proti stavebnímu zákonu a hrozí vám udělení pokuty.
Poplatek je vybírán dle rozsahu stavby ve výši 300 až 3000kč..
Lhůtu na vyřízení má stavební úřad od 30 do 60 dnů.
Dle zákona je stavební úřad povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech nejdéle do 60 dnů.
Dnem podání žádosti začíná běžet lhůta pro vyřízení.
Platnost stavebního povolení je 2 roky od nabytí právní moci stavebního povolení.
Pokud v této době není započato s prováděním stavby, stavební povolení pozbývá platnosti.
Prodloužit tuto lhůtu lze na odůvodněnou žádost stavebníka, žádost o prodloužení lhůty však musí být podána před jejím uplynutím.

Přílohy ke stavebnímu povolení.

Doklad o vlastnictví prokazující vaše právo k pozemku či stavbě, pokud se nedá ověřit v katastru nemovitostí.
Stejně jako u ohlášení stavby geodetickou zprávu o zaměření stavby na pozemku, tzn. kde bude dům na pozemku umístěn.
Jako u ohlášení je umístění stavby popsáno v územním plánu.
Doklad o radonovém průzkumu pozemku, pokud je žádáno. Když se prokáže větší množství radonu, tak doporučení od firmy která průzkum prováděla, o zabránění průniku radonu - radonový index.
Plnou moc, pokud za Vás vyřizuje stav. povolení zástupce.
Projektová dokumentace ve 2-3 vyhotoveních, pokud je vyžadováno.

Předložení plánu kontrolních prohlídek stavby,je třeba předložit harmonogram důležitých fází stavby. Doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, tzn. prohlášení vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají. Pokud stavební úřad nevydal územní rozhodnutí a vydal je jiný orgán, tak předložit územní rozhodnutí. Závazná stanoviska dotčených orgánů určí stavební úřad. Stanoviska vlastníků sítí, na které se bude stavba napojovat.

Příklady užití stavebního ohlášení a povolení

O stavební povolení musíte požádat při každé větší úpravě domu,či bytu, při všech stavbách rod. domů s více jak 150 m2, při stavbě komunikací, chodníků ,přípojek na kanalizaci, rozvodných sítí plynu, elektřiny, vodovodu nebo u podzemní stavby hlubší než 3 metry.

O ohlášení stavby požádáte, pokud stavíte rod. dům do 150m2, dále při výměně oken, pokud budou vzhledově stejná, jako ta původní.

Dále při opravě fasády domu,výměně části oplocení za jiný materiál, při drobné stavbě o zastavěné ploše do 16 m2 a výšce 4,5m, kam patří různé kůlny, dřevníky, sauny, zahradní chatky atd.

Nejlépe je informovat se na vašem příslušném stavebním úřadě, kde vám řeknou jaké podklady si máte k vaší chystané stavbě připravit a jestli stavba splňuje jen ohlášení nebo už stavební povolení Důležité je nebát se zeptat, protože jen tak předejdete případným nedorozuměním s přikládanými dokumenty.