Technický dozor investora

 • v rozsahu platných právních předpisů uplatňuje klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení
 • může radit již ve fázi přípravy projektu, pomáhá vyvarování se nevhodných řešení
 • při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy a upozorňuje na možné následné problémy

Nabízíme:

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace
 • spoluúčast nebo zastoupení investora při jednání s orgány státní správy a dodavateli
 • kontrolu kvality prováděných prací včetně pořízení fotodokumentace
 • kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací
 • kontrolu oprávněnosti fakturace dodavatelů dle provedené práce
 • kontrolu odstranění vad a nedodělků
 • účast a řízení kontrolních dnů
 • zajištění kolaudace