Územní souhlas

Územní souhlas (§ 96 nového stavebního zákona) může být vydán, pokud se jedná o záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nezmění, záměr nevyžaduje žádné nové nároky na infrastrukturu, nebrání mu závazné stanovisko dotčených orgánů a současně se neposuzuje vliv na životní prostředí.

 • Územní souhlas je určitou obdobou souhlasu s ohlášenou stavbou.
 • Stavebník musí podávat písemnou žádost o záměru příslušnému stavebnímu úřadu na zákonem předepsaném formuláři.

Co přiložit k žádosti o ÚS

K podávanému oznámení je třeba připojit:

 • doklady, které prokazují vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření ke stavbám a pozemkům, které jsou předmětem řízení. Tyto doklady se k žádosti připojují tehdy, pokud není možné výše zmíněná práva ověřit na katastru nemovitostí,
 • závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury,
 • jednoduchý technický popis záměru - půdorysy,pohledy,řezy, popis může žadatel sám nakreslit,
 • požární zprávu,
 • souhlasy osob, kterých se dotkne záměr. Tj. vlastníka pozemku nebo stavby, kde má být záměr proveden, pokud se nejedná o žadatele. Také souhlas osoby, která má věcné či jiné právo k pozemku či stavbě, pokud je taková. A souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo k sousedním stavbám a pozemkům je záměrem žadatele dotčeno. Pro výčet stačí katastrální mapa, kde je vyznačen pozemek žadatele a vlastníci sousedních pozemků.

Proces vydání ÚS

Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 nového stavebního zákona, například je-li záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky všech příslušných zákonů a právních předpisů apod., vydá stavební úřad územní souhlas do třiceti dnů ode dne jeho oznámení a opatří situační výkres ověřovací doložkou.

 • Pokud stavební úřad nevydá do třiceti dnů od oznámení o záměru územní souhlas, tak bude rozhodovat usnesením, že záměr se projedná v územním řízení. Usnesení se doručuje žadateli a také příslušné obci.
 • Žadatel je povinen zajistit, aby informace o jeho záměru, jakmile ji oznámil, byla viditelně vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku po dobu třiceti dnů.
 • Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.
 • Pokud ve lhůtě jednoho roku není podána žádost o stavební povolení, ohlášení stavby, žádost o jiná povolení apod., tak územní souhlas ztrácí platnost.

Pro které stavby je vydán ÚS

Územní souhlas může stavební úřad vydat v případě, pokud se jedná o:

 • stavby, jejich změny a zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§ 103 nového stavebního zákona),
 • ohlašované stavby, jejich změny a zařízení (§ 104 nového stavebního zákona),
 • stavby pro reklamu,
 • stavby umísťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění vliv stavby na okolí,
 • úpravy terénů, násypů a výkopů do 1,5 metru výšky či hloubky a do rozsahu 300 m2, tyto pozemky, na kterých se budou předmětné úpravy provádět, nesmějí hraničit s veřejnými komunikacemi a s veřejným prostranstvím a nesmí tu rovněž docházet k nakládání s odpady,
 • změny druhu pozemku o výměře do 300 m2,
 • změny staveb,
 • skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 kromě vrakovišť a skládek odpadu